Samorządowa Marka Roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualności

Zamknij

Aktualności

herb siedlce

almanach 102

Gmina Siedlce to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim. Gmina Siedlce leży na Wysoczyźnie Siedleckiej na obszarze Niziny Południowo podlaskiej w powiecie siedleckim, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Obejmuje teren wokół granic administracyjnych miasta Siedlce i otacza miasto Siedlce stanowiące powiat grodzki.
Do zewnętrznych granic gminy Siedlce przylegają: od północy gmina Suchożebry, od wschodu gminy: Mordy i Zbuczyn, od południa gmina Wiśniew i Skórzec oraz od zachodu gminy: Kotuń i Mokobody.
Obszar gminy obejmuje 14.134 ha, z cze- go 11.399 ha to użytki rolne, a 1,698 ha zajmują lasy. Wysokość na tym terenie wahają się od 137,5m n.p.m. do 180m n.p.m.
Liczba mieszkańców stale rośnie. Gmina Siedlce według danych na dzień 16 kwietnia 2018 r. liczyła 18090 mieszkańców. Gęstość zaludnienia to 127 osoby na 1 km². W ostatnich latach nastąpił wzrost ludności w gminie, co z jednej strony spowodowane jest położeniem wokół miasta Siedlce, z drugiej – przyjęciem planów zagospodarowania przestrzennego, w których nacisk położono na budownictwo mieszkaniowe i możliwość zakładania działalności gospodarczej.
Na terenie gminy Siedlce można wyodrębnić następujące typy zabudowy: zagrodową, jednorodzinną, pensjonatową. Dla każdego typu zabudowy dopuszcza się lokalizowanie usług o charakterze nieuciążliwym. Najczęściej spotykanym typem zabudowy jest zabudowa mieszkaniowa mieszana - zagrodowa i jedno- rodzinna z towarzyszącą funkcją usług nieuciążliwych, co jest konsekwencją zabudowywania wolnych działek budowlanych przez nie rolników w obrębie zwartej zabudowy we wsiach, do niedawna typowo rolniczych. W ostatnim czasie ze względu na bliskość miasta Siedlce oraz dynamiczne zjawisko suburbanizacji gminy, w szczególności miejscowości graniczące bezpośrednio, zmienia charakter na pod- miejski, co powoduje zacieranie historycznych układów wsi.
W gminie znajduje się 35 sołectw: Białki, Biel, Błogoszcz, Chodów, Golice – Kolonia, Golice, Grabianów, Grubale, Jagodnia, Joachimów, Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole Świerczyna, Osiny, Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn – Pieńki, Pustki, Purzec, Rakowiec, Stare Iganie, Stare Opole, Stok Lacki Folwark, Stok Lacki, Strzała, Topórek, Ujrzanów, Wołyńce-Kolonia, Wołyńce, Żabokliki-Kolonia, Żabokliki, Żytnia, Żelków-Kolonia, Swoboda, Wólka Leśna. Największymi obszarowo są sołectwa: Stok Lacki, Chodów i Żelków-Kolonia. Powierzchnia gminy rozcięta jest dolina- mi rzek Muchawki, Liwca i Helenki. Do- lina Liwca łącznie ze stawami siedleckimi została zaliczona do obszarów przyrodniczych o randze krajowej, a ochrona różnorodności biologicznej spowodowała wyznaczenie tu obszaru Natura 2000. Fragmenty doliny Muchawki (z rezerwatem Gołobórz) i uroczysko leśne Chodów należą do obszarów o randze regionalnej.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest około 1000 podmiotów gospodarczych. Dominuje handel detaliczny, budownictwo, transport lądowy i różnego rodzaju usługi. Większe skupiska prowadzenia działalności gospodarczej występują w miejscowościach położonych przy głównych ciągach drogowych. Znaczący wpływ na rozwój gospodarki ma infrastruktura techniczna.
Coraz większy udział w gospodarce gmi- ny mają zakłady przemysłowe oraz handel hurtowy. Działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy Siedlce charakteryzuje się dużą różnorodnością branż. Najwięcej firm jest z branż związanych z transportem, konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych, handlem, działalnością budowlaną oraz produkcyjną. Gmina Siedlce jest gminą atrakcyjną dla zewnętrznych Inwestorów chcących rozwijać działalność gospodarczą. Jej główne atuty to dogodny (w porównaniu z inny- mi) dojazd z Warszawy, położenie przy ważnej drodze krajowej A2, dużo wolnej przestrzeni, przyjazne, proinwestycyjne nastawienie władz gminnych i powiatowych. Na terenie gminy Siedlce zlokalizowane są duże firmy polskie i zagraniczne.
Sieć dróg na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta i zapewnia dobre połączenia zarówno z ośrodkami zewnętrznymi, jak i ze wszystkimi wsiami gminy. Najważniejszym elementem układu drogowego gminy jest odcinek projektowanej autostrady A-2, Świecko – Poznań – Warszawa – Terespol. Droga ta pełnić będzie funkcję drogi międzynarodowej powiązanej z droga- mi Nr 803 i istniejącą nr K 2 (E-30).
Dostępność komunikacyjna gminy jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wielopłaszczyznowy rozwój społeczno – gospodarczy. Planowanie działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich powinno opierać się o upowszechnienie dostępu do dóbr i usług, które są podstawą egzystencji społeczności lokalnej. Dostępność komunikacyjna to także czynnik napędu gospodarczego stanowiącego kluczowy element poprawy jakości życia mieszkańców.